เรื่องสำเนารายงานการประชุมประชาคม การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายข้างโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน LMC หมู่ 6 และถนนทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 38-002 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 หมู่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนหัวบึง
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-03-20
Time Post14:03:39