เรื่องเอกสารประกอบการประชุมประชาชนผู้อยู่อาศัย ผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคาร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ ในการประชุมชี้แจงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-02-20
Time Post16:12:33