เรื่องเอกสารประกอบการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ " โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ( องค์การมหาชน ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ( องค์การมหาชน )
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2019-10-08
Time Post06:47:44