เรื่องเอกสารประกอบการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดโดยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2019-08-30
Time Post17:51:57