เรื่องเอกสารประกอบการเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ( เวทีที่ 6 ) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2019-07-02
Time Post20:48:46