เรื่องโครงการพัฒนาในการจ่ายขาดเงินสะสม เข้าพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2019-06-05
Time Post21:45:58