เรื่องเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ปี 2562 และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS ) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น " เมื่อวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ( องค์การมหาชน ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2019-06-05
Time Post21:42:58