การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564