นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้นำท้องที่ ร่วมเปิดป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564