กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะกรรมการฯ รายไตรมาส เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564