เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564