กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิต รายคุณยายขอด ศรีวิสัย หมู่ 8 ให้กับผู้รับผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564