งานป้องกันฝ่ายกิจการพิเศษ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตรวจหาสารเสพติด ในคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย