สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย