เทศบาลตำบลบึงวิชัย รับการตรวจประเมินแบบสอบทานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564