Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนท่าไคร้ ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย