เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รายนางปาน พรมมาตร นางก้าน ถาวรฟัง(รับแทน) บ้านท่าไคร้ นางบุญเคน ภูแล่นกับ บ้านหนองแสงจันทร์ นางคำพันธ์ ไผ่ดา(รับแทน) บ้านบึงวิชัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่