กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท่าไคร้ ลงพื้นที่ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในการเตรียมความพร้อม Local Quarantine ระดับตำบล รองรับผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่พื้นที่ตำบลบึงวิชัย ( กลุ่มใหม่ ) ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ Local Quarantine ระดับตำบล บ้านหนองแสงจันทร์