งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่คลอดบุตรและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางสาวสุนิสา ลำดับวงศ์ บ้านเลขที่ 68 หมู่ 5 บ้านบึงวิชัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย