ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดวาตภัยและได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางดวง อิ่มพร 47 หมู่ 3 บ้านสว่างนาโพธิ์ จำนวนเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ครัวเรือนสมาชิก