เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการพิจารณาความถูกต้องของเอกสาารประกอบการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผู้บริหารองค์การ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย