ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่คลอดบุตรและได้รับเงินช่วยเหลือการคลอดบุตรตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางสาวสุกัญญา ฤทธิ์สุวรรณ เลขที่ 112 หมู่ 4 บ้านบึงวิชัย จำนวนเงินช่วยเหลือ 500 บาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ครัวเรือนสมาชิก ฯ