ภาพสถานที่และบรรยากาศการเรียนการสอนและการบริการอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม วันที่ 16 ตุลาคม 2563