เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะผู้บริหาร ส.ท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ หารือการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย