เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย