งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางสุกัญญา ฤทธิ์สุวรรณ บ้านเลขที่ 112 หมู่ 4 บ้านบึงวิชัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย