เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการหารือและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย