เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมประชาคมเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินการ กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อบูรณาการในการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย