เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม รายนางแผง อิ่มแมน (3) นางพิมน อิ่มแมน (2) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม