เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมประชาคมหมู่บ้านโซนท่าไคร้ ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เมื่อวันที่ 9 กันยา ยน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าไคร้