เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2563 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )