สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธู์ ฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ. ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำบลบึงวิชัย ในการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ. ) และการใช้เครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ในการจัดเก็บ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย