คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย