มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงและหารือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) พื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ 9 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านลาดสมบูรณ์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สัปดาห์แรกของบ้านลาดสมบูรณ์