มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงและหารือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) พื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย บ้านบึงวิชัย หมู่ 5 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงวิชัย (5) และลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สัปดาห์แรกของบ้านบึงวิชัย (5)