คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย บ้านลาดสมบูรณ์ เทศบาลตำบลบึงวิชัย บ้านนายจรูญ บูรพา และบ้านนางจินดา อุ่นมีศรี มอบเงินงบประมาณเทศบาลฯ ช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ครัวเรือนประสบเหตุอัคคีภัยบ้านลาดสมบูรณ์