งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนางสมหวัง ธาตุไพบูลย์ บ้านเลขที่ 32 หมู่ 4 บ้านบึงวิชัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย