งานพัฒนาชุมชน ออกประเมินครัวเรือนที่พัฒนาต่อได้ ตามโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ รายครัวเรือนนายบุญมี ภูอินทร์ลม (7) นางอ่อน นาสมยันต์ (5) นางบุญเคน ภูแล่นกับ (6) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ครัวเรือนเป้าหมาย