นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลบึงวิชัย " กิจกรรม ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19 " เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ วัดวิเศษไชยาราม จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้ร่วมกับชมรม อสม. ตำบลบึงวิชัย