เมนูหลัก Main Menu
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลตำบลบึงวิชัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์
อำนาจหน้าที่
สภาพทั่วไป / ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่เทศบาล / ที่ตั้ง
ระเบียบ/กฎหมาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564
สถานที่สำคัญภายในท้องถิ่น
สินค้าสำคัญภายในท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน,ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลบึงวิชัย
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบึงวิชัย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ( สำนักงาน ป.ป.ช. )
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ป.พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน
เว๊บไซต์ข่าวกาฬสินธุ์
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
ศูนย์ กศน. ตำบลบึงวิชัย
ศูนย์ข่าวอุบัติภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
กู้ภัยทางหลวงกาฬสินธุ์
ทีมภาพ - ข่าวกู้ภัยกุดหว้ากาฬสินธุ์

...

งานไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลบึงวิชัยดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 7 บ้าน...

ภาพ

...

วันที่ 25 - 26 มกราคม 2565 นายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย มอ...

ภาพ

...

การออกให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และการทำ...

ภาพ

...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งท...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้ ออกให้บริการฉี...

ภาพ

...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ค...

ภาพ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ข่าวทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง การรับโอน พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง... รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง การรับโอน พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น... รายละเอียด
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1... รายละเอียด
กองคลัง ข่าวทั้งหมด
รายงานรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย... รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ... รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย... รายละเอียด
กองช่าง ข่าวทั้งหมด
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์... รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ... รายละเอียด
ข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 4 สายทาง รายละเอียด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข่าวทั้งหมด
เอกสารประกอบการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหา... รายละเอียด
รายชื่อบุคคลได้รับกายอุปกรณ์ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ ... รายละเอียด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข่าวทั้งหมด
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์... รายละเอียด
ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 / 2563 ของโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์... รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ 97 / 2564 เรื่อง ยกเลิกการมอบอำนาจให้หัวหน้าสถานศึกษา ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564... รายละเอียด
...

นายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบึงวิชัย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงวิชัย
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก-External-Integrity-and-Transparency-Assessment-(EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย-ภายใน-Internal-Integrity-and-Transparency-Assessment-(IIT)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์


บริการประชาชน
สารนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนา
คำร้องทุกข์
เกียรติบัตร เกียรติคุณ ใบประกาศ
วารสารประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT )
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ องค์กร เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย
สถิติการให้บริการ,ผลการสำรวจความพึงพอใจ
facebook-line
E-Service

ระบบข้อมูลข่าวสาร

ส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้
ศูนย์ กศน. ตำบลบึงวิชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย
ชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย
กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care : LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย
วัดวิเศษไชยาราม
วัดป่าชัยมงคล
วัดมณีนพาราม
วัดสุนทราราม
สำนักสงฆ์ดอนปู่ตาบ้านหนองทุ่ม
สำนักสงฆ์วังอุตตะนาคี
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงวิชัย